Platformdan Derneğe geçişle ilgili BİLGİLENDİRME VE DUYURU Ayrıntılar için tıklayınız…

0

Değerli Üyelerimiz,

Dernek tüzüğümüz, Finanzamt’ın “kamu yararına dernek tüzüğü” denetiminden başarıyla geçmiştir.
Bu sürece sağladığınız değerli katkılar için teşekkür ederiz. Önümüzdeki aşamada, Genel Kurulumuzun toplanarak dernek organları için seçimlerin yapılması ve resmi sürecin tamamlanması gerekmektedir.
Bu adımların da siz üyelerimizle birlikte en sağlıklı, demokratik, şeffaf ve objektif bir şekilde atılabilmesi için, Kurucular Kurulu olarak bu mesajı paylaşma gereği hissettik.

Derneğimizin potansiyel üyeleri ağırlıklı Türkiye’de olmak üzere Dünyanın farklı yerlerinde işlerinden atılmış, bilimden, araştırma ortamlarından ve yurtlarından hukuksuzca uzaklaştırılmış, özgürlükleri ellerinden alınmış risk altındaki bilim insanlarından oluşmaktadır.

Derneğimizin temel amacı; sizlerin yeni ortamlarınızda normal bir bilim insanının yaşam şartlarına yeniden geri dönebilmesi için çaba göstermektir.
Dolayısıyla, Almanya (ve Avrupa) şartlarında iyi organize olmuş güçlü bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyacın olduğu yadsınamaz.

Bunun için derneğimizin demokratik teamüllere uygun bir seçim gerçekleştirmesi ve bağımsız, çok sesli, katılımcı ve temsil yönü ile yeterliliği olan bir yönetime sahip olması önemlidir.

Bu süreçte, amaca ulaşma konusunda duyarlılık ve titizlik gösterilmesinin önemini vurgulayarak, aktif katılımınızın devam etmesini arzu ederiz.

Nisan ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan Dernek Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi sürecine katılmanız bu şartların oluşması adına önemli bir katkı olacaktır.
Seçim sürecine katılıp Dernek organlarında (Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu Başkanı ya da Üyesi) yer alabilirsiniz.

Sizi bilgilendirmek üzere Tüzük taslağımızın, Dernek organlarıyla ilgili kısmı ekte paylaşılmıştır.

Değerli üyemiz, bu çerçevede aşağıdaki ankete katılımınızı önemle rica ederiz. Anketi 06.04.2021 tarih saat 17.00’a kadar doldurmanız önemlidir. Cevaplarınızı bu email adresinden ya da aşağıdaki online formdan göndereblilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvT-ywLY76wLbhDCedfZ4vl_nmagqV_FSvM7bWmfEjdXyI-w/viewform

EK:
Dernek Tüzüğünde yer alan şekliyle:

§ 6 Derneğin Organları
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Danışma Kurulu
Denetleme Kurulu
§ 7 Genel Kurul
1) Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur ve derneğin en yetkili organıdır.
2) Olağan Genel Kurul toplantısı en az iki yılda bir gerçekleşir.
3) Genel Kurul asil üyelerinin üçte birinin çağrısı ve gerekçelerini yazılı olarak belirtmeleri durumunda, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
4) Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce toplantı gündemi, günü ve yerini bütün üyelere yazılı olarak bildirir.
5) Genel Kurul, gerektiği taktirde (kararlar kayıt altına alınması şartıyla) sanal ortamda video konferans yöntemi ile toplanabilir ve bu yöntem ile karar alabilir.
6) Genel Kurul, asil üye tam sayısının üçte biri ile toplanır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak, tüzükte yapılacak değişiklikler mevcut üyelerin üçte ikisinin oyunu gerektirir.
7) Genel Kurul; toplantıya divan başkanı ve kâtibi, katılan üyeler arasından salt çoğunluğun oyu ile seçerek başlar.
8) Yönetim Kurulu başkan adayları, Yönetim Kurulu üye aday ismi ve pozisyonlarının belirtildiği listelerini divan başkanına sunar. Bu listeler oylanır ve en çok oy alan liste Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmiş olur.
9) Genel Kurul toplantısı divan başkanı tarafından yürütülür ve kararlar katip tarafından kayıt altına alınır.

§ 8 Genel Kurulun Görevleri
1) Yönetim Kurulunu mali olarak ibra edebilir, kurul üyelerini yeniden seçebilir ya da görevden alabilir.
2) Denetleme kurulu kurabilir ve Yönetim Kurulunun faaliyetlerini denetleyebilir.
3) Dernek faaliyetleri ile ilgili denetim raporu talep edebilir.
4) Gerektiğinde icra kurulu, disiplin kurulu, etik kurulu gibi kurullar oluşturabilir ve rapor talep edebilir.
5) Üye aidatı
6) Tüzük değişikliklerini ve dernek feshiyle ilgili görüşmeleri karara bağlar ve buna benzer tüzük ve yasaların gerektirdiği düzenlemeleri gerçekleştirir.
7) Genel Kurul kararları tutanak altına alınır ve divan başkanı ve katip tarafından imzalanır.
§ 9 Yönetim Kurulu
1) Yönetim Kurulu 2 yıllığına Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu en az 11 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 Kâtip, 1 Muhasip ve yedek üyelerden oluşur.
2) Bir Yönetim Kurulu üyesi en fazla 2 defa başkan olarak seçilebilir.
3) Dernek; iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından temsil edilir. Bunların arasında dernek başkanının bulunması zorunludur.
4) Yönetim Kurulu en az ayda 1 kez olmak üzere toplanır. Yönetim Kurulu toplantısında dernek başkanı veya bir dernek başkan yardımcısının bulunması şarttır ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar mevcut üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda, toplantıya başkanlık eden başkanın oyu belirleyicidir.
5) Bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez özürsüz katılmadığında kurul başkanının önerisiyle kurul tarafından üyeliği düşürülebilir. Üyeliği düşürülen ya da üyelikten istifa eden üye/üyelerin yerine, Yönetim kurulu, Genel Kurul toplanıncaya kadar asil üyeler arasından geçici üyeler seçebilir.
6) Yönetim Kurulu üyeleri, kurullarda ve çalışma gruplarında görev alabilirler.
7) Yönetim Kurulu yeni yönetim oluşana kadar görevde kalır.

§ 10 Yönetim Kurulunun Görevleri
1) Dernek, faaliyetlerini amaçlara uygun olarak yürütür ve amaçlara uygun olarak yönetilmesini sağlar.
2) Yönetim Kurulu, kendisine çalışma kuralları belirler ve iş planı yapar.
3) Yönetim Kurulu; çalışma grupları, konseyler, temsilcilikler ve icra kurulları oluşturabilir ve birimler arası eşgüdümü sağlar.
4) Derneğin mali yıl bütçesini hazırlar.
5) Dernek tüzüğü uyarınca öngörülen ya da Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yüklenen diğer görevleri yapar.
6) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Başkan olmadığı takdirde yardımcılardan biri toplantıya başkanlık eder. Alınan kararların protokolünün tutulmasını sağlar.
7) Yönetim Kurulu sanal toplantı yapabilir ve yazılı karar alabilir.
8) Yönetim Kurulu alınan kararların takibini yapar ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.

§ 11 Danışma Kurulu
1) Danışma Kurulu üyeleri; kendi alanında tecrübe ve donanıma sahip, dernek çalışmalarına katkıda bulunabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2) Danışma Kurulu, en az 5 üye olarak Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl süre ile seçilir.
3) Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.
4) Danışma Kurulu çalışma takvimini ilk toplantıda belirler.
5)Toplantıda, kararlar salt çoğunluk ile alınır ve tutanak haline getirilir. Yönetim Kuruluna tavsiye olarak sunulur.
6) Yönetim Kurulu tarafından talep edilen araştırmalar, danışma kurulu tarafından gerçekleştirilir, raporlanır ve yönetim kuruluna sunulur.
7) Yönetim Kurulu Başkanı, gerektiği takdirde Danışma Kurulu üyelerinden gündem ile ilgili kişi ya da kişileri Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir.
8) Danışma Kurulu; bilimsel araştırmalar, seminer, panel, konferans ve benzeri etkinliklere yönelik önerilerde bulunur ve bu programların düzenlenmesinde katkı sağlayabilir.
9) Danışma Kurulu, gündemdeki olaylarla ilgili görüşlerini çağrı beklemeksizin Yönetim Kuruluna iletebilir. Geleceğe yönelik alınacak kararların doğru ve yerinde olması için önerilerde bulunabilir.

§ 12 Denetleme Kurulu
1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda 2 yıl süre ile seçilir ve 5 üyeden oluşur.
2) Denetleme Kurulu başkan adayları, Denetleme Kurulu üye aday ismi ve pozisyonlarının belirtildiği listelerini Genel Kurulda divan başkanına sunar. Bu listeler oylanır ve en çok oy alan liste Denetleme Kurulu üyeleri olarak seçilmiş olur.
3) Denetleme Kurulu çalışma takvimini ilk toplantıda belirler.
4) Toplantıda, kararlar salt çoğunluk ile alınır ve tutanak haline getirilir.
5) Denetleme Kurulu bağımsız çalışır ve Genel Kurula karşı sorumludur.
6) Yönetim Kurulu üyeleri Denetleme Kurulu üyesi olamazlar.
7) Derneğin mali durumunu, üye kayıt defterini, üyelik ödentilerini ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler.
8) Denetleme Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun yetki verdiği uzmanlar, derneğin organlarının ve kurullarının aldığı kararların, kayıt ve belgelerin mevzuata uygunluğunu, 4 hafta önceden bildirmek şartı ile inceleme ve denetleme ile yetkilidir.
9) Denetleme Kurulu, yaptığı denetimlerin sonuç raporunu Yönetim Kuruluna sunar.
10) Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun görev süresi boyunca yaptığı denetimlerin genel değerlendirme raporunu Genel Kurula sunar.
11) Yönetim kurulu denetim kurulunun raporlarda tespit ettiği eksikleri 6 hafta içinde giderilmesi ile yükümlüdür. Bu süre içinde eksikler giderilmediği taktirde, Denetleme Kurulu oybirliğiyle aldığı bir kararla durumu Genel Kurul üyeleri ile paylaşır ve olağanüstü toplantı çağırısı tavsiyesinde bulunur.

Leave A Reply